Algemene voorwaarden

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht, levering, offerte en/of overeenkomst tussen Christina Gysen of Thomas Vyncke en de klant, voor zover er tussen partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt de klant verondersteld van deze voorwaarden kennis te hebben genomen, alsook de toepassing ervan op de aan hem geleverde diensten te hebben aanvaard. 

3 Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen en offertes van Christina Gysen of Thomas Vyncke, zowel ten aanzien van de prijs, de inhoud, de uitvoering als de levering, steeds vrijblijvend. 

4 Christina Gysen of Thomas Vyncke zijn slechts gebonden tot uitvoering van een opdracht van de klant na schriftelijke aanvaarding van deze opdracht door Christina Gysen of Thomas Vyncke.

5 Elke bestelling door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondeling en/of schriftelijke akkoorden. 

6 Elke annulering van een bestelling door de klant moet steeds schriftelijk gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Christina Gysen of Thomas Vyncke. In geval van annulering door de klant, is de klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 40 % van het totaalbedrag van de offerte, onverminderd het recht van Christina Gysen of Thomas Vyncke om haar werkelijke schade te vorderen indien deze het overeengekomen forfait zou overstijgen. Onverminderd het voorgaande, heeft Christina Gysen of Thomas Vyncke steeds het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen. 

7 De verschuldigde vergoeding zal, verhoogd met de BTW per factuur aangerekend worden aan de klant. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van Christina Gysen of Thomas Vyncke betaalbaar op hun vervaldag. 

8 Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven en op omstandige wijze worden geprotesteerd, worden als definitief en onherroepelijk aanvaard beschouwd.

9 Elke som die is verschuldigd door de klant, doch niet tijdig op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder aanmaning forfaitair en ondeelbaar worden verhoogd met een schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 250,00, en met verwijlintresten à rato van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. 

10 Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

11 Ingeval de klant verschillende opeisbare schulden heeft, heeft Christina Gysen of Thomas Vyncke het recht om in afwijking van artikel 1253 BW betalingen aan te rekenen op een schuld van haar keuze.

12 Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en worden eventuele toegestane betalingsvoorwaarden voor niet geschreven gehouden. 

13 Klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen, op straffe van verval en van enig recht op schadevergoeding, prijsvermindering of terugbetaling, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking of na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze te worden gemeld aan Christina Gysen of Thomas Vyncke. 

14 Klachten ontdoen de klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Christina Gysen of Thomas Vyncke, noch schorten zij deze op.

15 De klant is gehouden tot betaling van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

16 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Christina Gysen of Thomas Vyncke en de klant is steeds het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomsten met Christina Gysen of Thomas Vyncke.